Hoppa till innehållet

Kvalitet skola

Här kan du läsa om kvalitetsarbetet i våra skolor

Hos Utvecklingspedagogik finns följande skolformer fördelade på sex skolor.

  • Förskola
  • Förskoleklass
  • Grundskola
  • Grundsärskola
  • Fritidshem
  • Gymnasium
  • Gymnasiesärskola

Samtliga skolor arbetar efter en gemensam kvalitetsmodell för det systematiska kvalitetsarbetet. Vår kvalitetsmodell innebär en organisatorisk struktur med uttalat och tydligt ansvar, etablerade processer och aktiviteter samt dokumenterade rutiner.

För samtliga skolor har vi  fastställda och gemensamma kvalitetsmål. Genom enkäter till elever, vårdnadshavare och medarbetare mäter vi regelbundet hur väl vi uppfyller målen. Vi använder mätmetoder som är anpassade efter elevernas individuella förutsättningar. Resultaten följs upp på respektive verksamhet och redovisas också på huvudmannanivå. Elevernas måluppfyllelse redovisas och analyseras för varje skolform på de olika skolorna. Det systematiska kvalitetsarbetet syftar till att:
  • Alla elever ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling, utifrån sina egna förutsättningar
  • Alla elever ska trivas samt känna trygghet och studiero i sin skola i en arbetsmiljö fri från diskriminering och kränkande behandling.
  • Alla elever ska känna delaktighet och efter sina egna förutsättningar kunna vara med och påverka sin skolsituation.
Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enligt skollagen, föreskrifter som har meddelats och de bestämmelser för utbildningen som finns i andra författningar. Rektor har det övergripande och yttersta ansvaret för respektive skolas verksamhet och ansvarar för sin skolenhets organisation och resursfördelning. Övrigt ansvar och uppdrag utifrån formella krav framgår i Skollagen (2010:800) och läroplanerna.

Vi finns till för våra elever och brukare. Med hjärta och klokhet vill vi bidra till utveckling, delaktighet och livskvalitet.

Publicerad: 2020-02-04

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close