Hoppa till innehållet

Kvalitet omsorg

Här kan du läsa om kvalitetsarbetet i våra omsorgsverksamheter.

Utvecklingspedagogik vill med hjärta och klokhet skapa hög kvalitet och individuellt utformade insatser som bidrar till utveckling, delaktighet och livskvalitet för alla dem vi är till för. Grundläggande i vårt kvalitetsarbete är att allt vi gör alltid ska vara värdeskapande för våra brukare. Vi arbetar kontinuerligt och systematiskt för att ständigt förbättra kvaliteten i våra insatser, där brukaren är huvudperson, men också för att leva upp till krav och förväntningar från myndigheter och beställande kommuner.

Vårt kvalitetsledningssystem innebär en organisatorisk struktur med uttalat och tydligt ansvar, identifierade processer och aktiviteter, dokumenterade rutiner samt rutiner för riskanalys, uppföljning och utvärdering.
En verksamhet enligt LSS ska vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde ska i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges. Detta kommer till uttryck i våra kvalitetsmål, som främst omfattar brukarens inflytande. Övergripande kvalitetsmål är
  • Alla brukare ska vara huvudperson i sin insats
  • Alla brukare ska uppleva trygghet i verksamheten
  • Alla brukare ska uppleva trivsel i verksamheten
Det viktigaste sättet för oss att få reda på om våra brukare är nöjda är genom att fråga dem. Det sker i de regelbundna uppföljningarna av den enskildes insats, men också i den brukarundersökning vi genomför varje år, där vi kan jämföra vårt resultat över tid och med andra utförare. Vårt resultat kan också jämföras med andras genom t.ex. Stockholms stads brukarundersökningar för olika insatser.

Publicerat: 2018-07-12

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close