Hoppa till innehållet

Propositionen om resursskolan; steg i rätt riktning men riskerar inte lösa problematiken

Bild på ett barn som funderar och med text i bild

Regeringen har nyligen lagt en proposition rörande Resursskolor och särskilt stöd. Ett lagförslag som skulle kunna bli ett nödvändigt steg i rätt riktning för de elever som har stora behov av särskilt stöd i sin skolgång oavsett skolform och huvudman. Det skulle även kunna leda till en nödvändig lösning på resursskolans behov av förutsägbarhet om förutsättningar för sitt uppdrag.

Dock krävs justeringar inför ett lagförslag för att resursskolan i praktiken ska kunna säkerställa den anpassade skolmiljö som eleverna har rätt till. Inför kommande behandling i riksdagens utbildningsutskott har vi valt att sammanställa våra synpunkter om propositionen och om behovet av nödvändiga justeringar och tillägg. 

Sammanfattningsvis: 

  • Det är positivt att begreppet resursskola tydliggörs.  
  • Det mest centrala utifrån ett elevperspektiv – att kunna möjliggöra elevgruppens rätt till stöd i praktiken - liksom för fristående och kommunala resursskolverksamheters långsiktiga överlevnad, är att finansieringsfrågan löses. Det gör den inte med detta förslag.  
  • Det är av vikt med så lika villkor som möjligt mellan kommunala och fristående resursskolor. Skillnader i regleringar medför risk för olika rättigheter för eleverna, liksom otydlighet för vårdnadshavare, skolor och huvudmän. Av den anledningen behöver även urvalskriterierna bli lika. 

Med propositionen tas förvisso ett steg för att lyfta fram elevernas rätt till stöd samt formerna för detta i lagstiftningen. Det vore mycket olyckligt om den problematik som nu råder för elevgruppen och resursskolor, och som utredningar har problematiserat väl kring, kommer att återkomma även efter den nu föreslagna ändringen i lagstiftningen. Det kommer inte gynna de elever som avses i propositionen. 

Våra sammanfattande synpunkter finns på sid 2-5. Därefter följer en fördjupande beskrivning med några fler synpunkter på sid 5-13. I bilagorna (sist i dokumentet) finns en ”generell” beskrivning av resursskolan och dess elevgrupp (den som vi verkar för) samt ett medskick om vad ett tydliggörande av tilläggsbeloppsreglerna behöver omhänderta.

 

Du kan läsa mer om våra synpunkter i PDF:en nedan. 

Publicerad: 2022-03-28

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close