Hoppa till innehållet

Ansökan Lunaskolan Södra

Ändringar i lagstiftningen för resursskolor 

Utifrån ändringar i skollagen, beträffande urvalsregler för resursskolor (grundskola/anpassad grundskola), kommer nya regler att tillämpas för elever som ska mottas till resursskola från höstterminen 2024. Lagändringen innebär att kö, syskonförtur och närhetsprincip tas bort som urvalsgrund till resursskola.   

 

Ansökan till läsåret 2025/2026  

Ansökningsperioden till läsåret 2025/2026 beräknas öppna den 2 september 2024.Vi återkommer med mer information här på vår hemsida i början av augusti 2024.

Det har varit många sökande till våra resursskolor, vilket betyder att ett urval kommer att göras då det inte finns plats för alla sökande. De elever som bedöms ha störst behov av det särskilda stöd som resursskolan erbjuder ska prioriteras.   Det är rektor tillsammans med skolans antagningsteam som bedömer inkomna ansökningar. Antagningsteamen vid våra skolor består av specialpedagoger/lärare, psykologer och skolledningar med autismspecifik kompetens.   

Vid bedömningen av vilken elev som har störst behov av det särskilda stöd som resursskolan erbjuder för att eleven ska kunna uppfylla de betygskriterier eller kriterier för bedömning av kunskaper som minst ska uppfyllas eller för att eleven ska undvika svårigheter i sin skolsituation görs en samlad bedömning där bland andra följande faktorer beaktas:  

 • Hur stora behov av anpassningar som en elev har på grund av sin/sina funktionsnedsättning/funktionsnedsättningar 
 • Hur stor del av sin skolgång som en elev har missat i praktiken 
 • Hur stora svårigheter en elev har i sin skolgång i övrigt 
 • Elevgruppens sammansättning i berörd årskurs och klass 

Dessa faktorer beaktar vi utifrån resursskolans specialisering för elever med stora stödbehov utifrån en autismdiagnos samt utifrån resursskolans lediga platser. Det är centralt att få till en fungerande elevgrupp för att lärmiljön ska bli ändamålsenlig. Ansvaret även för denna bedömning ligger hos rektor vid respektive skola. På Utvecklingspedagogik är det sedan rektor som har det delegerade ansvaret att fatta beslut om vilken/vilka elev/er som har störst behov av det särskilda stöd som resursskolan erbjuder.  

Under våren 2024 kommer vi skriftligen meddela er vilket beslut som rektor har fattat.   

Vi kontaktar er via den mejl/telefonnummer som ni angett i ansökan. 

 

För er som ansökt inom ansökningsperioden går det bra att skicka in kompletterande dokument fram till och med 30 november 2023:  

 • Neuropsykiatrisk utredning som styrker diagnos inom autism  
 • Aktuell utredning av elevens behov av särskilt stöd  
 • Aktuellt beslut om åtgärdsprogram (gäller ej sökande till anpassad grundskola)  
 • Betyg alternativt omdömen (beroende på årskurs)   
 • Beslut om mottagande till anpassad grundskola (gäller ej sökande till grundresursskola)  

Kompletteringarna skickas till:  

ansokan@up.se i PDF-format, alternativt skicka per post till: 

Utvecklingspedagogik Sverige AB 
Ansökan resursskola 
Box 418 
191 24 Sollentuna 

Vid mejl ange i ämnesraden vilken skola/skolor samt vilken årskurs ni ansöker till.  

 

För eventuella frågor, ta gärna del av våra Frågor och Svar alternativt kontakta oss på  ansokan@up.se 

Kommande ansökningsperioder öppnar när skolorna har möjlighet att ta emot nya elever.  

 

Vill du läsa mer om lagändringen hänvisar vi till Skolverkets information:  

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/aktuella-regelandringar#Urvalsreglerforresursskolor   

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/resursskolor  

 

För antagning till eventuella lediga platser innevarande läsår 2023/2024  

Ni som sedan tidigare har ställt ert barn i kö till någon av våra skolor kan fortfarande bli kontaktade enligt köprincipen för eventuellt uppkomna lediga enstaka platser till våra skolor under läsåret 2023/2024.   

 

 

 

Frågor och svar – Resursskola (grundskola/anpassad grundskola)  

Vi får många frågor från intresserade föräldrar om ansökan och skolplacering hos oss. Nedan hittar du svaren på några vanliga frågor.  

 

  Vem kan vi kontakta om vi vill veta mer?  

Ni kan kontakta oss via mejl ansokan@up.se eller kontakta respektive skola.   

Vi erbjuder Öppet Hus alternativt informationsträff på samtliga skolor, datum för dessa annonseras ut på vår hemsida och i våra sociala kanaler. Om ni har några frågor gällande ansökan finns information på vår hemsida.   

 

 

Vad är en resursskola?   

En resursskola är en skola som begränsar sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd. Elever i resursskolan följer samma läroplan som den ordinarie skolan men har i regel små elevgrupper och hög personaltäthet samt anpassade lärmiljöer.   

Mer finns att läsa i följande länk:   

Resursskolor - Skolverket  

 

 

Vilken elevgrupp riktar sig Utvecklingspedagogiks resursskolor till?  

Utvecklingspedagogiks resursskolor är för elever som har en fastställd diagnos inom autism. Elevens stödbehov ska vara av så omfattande karaktär att den inte kan tillgodogöra sig undervisningen i en ordinarie skolmiljö. Eleven ska även ha ett beslut om åtgärdsprogram (gäller ej anpassad grundskola).   

Elever kan även ha fler tilläggsdiagnoser, men våra resursskolor är främst inriktade för att möta elever med stödbehov inom autism.   

Klasstorlekarna vid våra resursskolor är i huvudsak 6–10 elever och elever som antas till våra skolor ska kunna delta i undervisning i grupper om den storleken.  

Rektor tillsammans med skolans antagningsteam ansvarar för att bedöma om en elev är i behov av sådant särskilt stöd som resursskolan erbjuder. På Utvecklingspedagogik är det rektor som sedan har det delegerade ansvaret att fatta beslut om en elev tillhör elevgruppen som våra skolor riktar sig till.   

 

 

Vi är intresserade av era skolor. Hur ansöker vi?  

Du ansöker via länken nedan:  

Ansökan - Utvecklingspedagogik (up.se) 

 Vilken information/dokument behöver vi skicka in i samband med en ansökan till era resursskolor (grundskola/anpassad grundskola)?   

 • Neuropsykiatrisk utredning som styrker diagnos inom autism  
 • Aktuell utredning av elevens behov av särskilt stöd  
 • Aktuellt beslut om åtgärdsprogram (gäller ej sökande till Anpassad grundskola)  
 • Betyg alternativt omdömen (beroende på årskurs) 
 • Beslut om mottagande till Anpassad grundskola (gäller ej sökande till grundresursskola) 
 • Eventuell annan dokumentation som styrker ert barns behov av stöd 

Om vi vill söka till flera av era grundskolor hur gör vi då?   

I ansökan väljer ni en eller flera skolor som ni vill söka till.  

De kompletterande dokumenten som ni skickar in hanterar vi centralt. Ni behöver därför endast skicka in dem en gång för aktuell ansökningsperiod.  

 

 

Hur vet vi om ansökan har kommit fram till er?   

Vi skickar alltid ut en bekräftelse på att er ansökan har inkommit och registrerats. Bekräftelsen kommer till den mejl som ni angett i ansökan. Om ni inte mottagit mejl med en bekräftelse från oss inom tre veckor från att ni skickade in ansökan, ber vi att ni kontaktar oss på mejl: ansokan@up.se 

Om er ansökan är ofullständig kommer vi att kontakta er för möjlighet till komplettering.  

 

 

Hur görs ett eventuellt urval till era resursskolor vid fler sökanden än antalet platser (grundskola/anpassad grundskola)?  

Det första steget när vi tar emot en ansökan är att säkerställa att eleven tillhör elevgruppen som våra resursskolor riktar sig till, vilket innebär:   

 • Eleven har en fastställd diagnos inom autism 
 • Elevens stödbehov ska vara av så omfattande karaktär att den inte kan tillgodogöra sig undervisningen i en ordinarie skolmiljö 
 • Eleven har ett aktuellt beslut om åtgärdsprogram (gäller ej sökande till anpassad grundskola) 
 • Klasstorlekarna vid våra resursskolor är i huvudsak 6–10 elever och elever som antas till våra skolor ska kunna delta i undervisning i grupper om den storleken. 

Om det därefter inte finns plats för alla sökande till en viss resursskola ska ett urval göras. De elever som bedöms ha störst behov av det särskilda stöd som resursskolan erbjuder ska prioriteras.   

Det är rektor tillsammans med skolans antagningsteam som bedömer inkomna ansökningar. Antagningsteamen vid våra skolor består av specialpedagoger/lärare, psykologer och skolledningar med autismspecifik kompetens.   

Vid bedömningen av vilken elev som har störst behov av det särskilda stöd som resursskolan erbjuder för att eleven ska kunna uppfylla de betygskriterier eller kriterier för bedömning av kunskaper som minst ska uppfyllas eller för att eleven ska undvika svårigheter i sin skolsituation görs en samlad bedömning där bland andra följande faktorer beaktas:  

 • Hur stora behov av anpassningar som en elev har på grund av sin/sina funktionsnedsättning/funktionsnedsättningar 
 • Hur stor del av sin skolgång som en elev har missat i praktiken 
 • Hur stora svårigheter en elev har i sin skolgång i övrigt 
 • Elevgruppens sammansättning i berörd årskurs och klass 

Dessa faktorer beaktar vi utifrån resursskolans specialisering för elever med stora stödbehov utifrån en autismdiagnos samt utifrån resursskolans lediga platser. Det är centralt att få till en fungerande elevgrupp för att lärmiljön ska bli ändamålsenlig. Ansvaret även för denna bedömning ligger hos rektor vid respektive skola. På Utvecklingspedagogik är det rektor som sedan har det delegerade ansvaret att fatta beslut om vilken/vilka elev/er som har störst behov av det särskilda stöd som resursskolan erbjuder.  

 

 

Hur sätter ni samman klasser på era skolor?  

När nya elever börjar på skolan sätts klasser samman efter elevernas individuella förutsättningar och stödbehov.  

Vi tittar på elevens kognitiva färdigheter, sociala färdigheter och stödbehov. Vi arbetar aktivt för att skapa elevgrupper med god gruppdynamik för att kunna erbjuda varje elev ett positivt och lärande sammanhang.   

Vi kan komma att justera våra elevgrupper under läsårets gång och det är inte ovanligt att elever byter klass. Ibland ser vi att elever utvecklas åt olika håll i klasserna och kan komma att behöva ett annat sammanhang - detta försöker vi möjliggöra och det kan därför ibland göras justeringar i våra elevgrupper. Detta görs alltid med elevens bästa i fokus och i nära samverkan med elev och vårdnadshavare.   

 

 

När kommer beslut på vår ansökan?  

Efter att ansökningsperioden stänger kommer varje skolas ansökningsteam att behandla inkomna ansökningar. Ni kan efter detta datum bli kontaktade för att komplettera er ansökan om den är ofullständig eller för att vi önskar göra fördjupade intervjuer innan beslut.  

Under våren kommer vi skriftligen meddela er vilket beslut som rektor har fattat.   

Vi kontaktar er via den mejl/telefonnummer som ni anger i ansökan. Om ni byter mejl/telefonnummer måste ni meddela oss den nya adressen/telefonnumret så att vi kan få kontakt med er. Ni meddelar detta genom att skicka ett mejl till: ansokan@up.se märk mejlet uppdatering av ansökan och ange det nummer er ansökan har.   

 

 

Vad händer om vårt barn inte får en plats hos er till kommande läsår?  

Om vi inte har möjlighet att erbjuda er en plats till kommande läsår, meddelar vi det beslutet via mejl när antagningen är slutförd.   

Under ett pågående läsår kommer vi eventuellt ha möjlighet att erbjuda uppkomna lediga platser. Om någon av våra skolor erbjuder en sådan plats kommer det kommuniceras på vår hemsida så att möjlighet finns att söka till dessa platser.  

 

 

Kan vi söka för flera år framåt?   

Exempel: vårt barn går i åk 1 och vi vill söka till när hen börjar åk 4. 

Nej. Våra skolor hanterar bara sökande för ett år i taget. Detta för att vi ska ha så aktuell information som möjligt kring elevens behov av det stöd som resursskolan erbjuder.  

 

 

Vi har stått i kö under flera år, vad händer med vår köplacering?  

Ny lagstiftning gäller för antagning till resursskola från läsåret 2024/2025. Kö kommer inte längre vara en urvalsgrund för ansökan och mottagande till resursskola.  

Vill du läsa mer om lagändringen hänvisar vi till Skolverkets information:  

 

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/aktuella-regelandringar#Urvalsreglerforresursskolor 

 https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/resursskolor  

 

 

Följande gäller för läsår 2023/2024:  

Ni som har ställt ert barn i kö till någon av våra skolor kan fortfarande bli kontaktade enligt köprincipen för eventuellt uppkomna lediga platser till våra skolor under läsåret 2023/2024. Dokument som finns i vårt nuvarande kösystem kommer att makuleras under juni 2024. Kösystemet försvinner.  

 

 

Får vi komma på besök?   

Vi har begränsade möjligheter att ta emot besök i våra skolor, med hänsyn till de elever som går i skolan och den arbetsro de behöver. Vi ordnar därför Öppet Hus och Informationsträffar då möjlighet finns att besöka oss.   

 

 

Vilken skolform ska vi söka till – grundskola eller anpassad grundskola (tidigare grundsärskolan)?   

Sommaren 2023 bytte särskolan namn till anpassad grundskola respektive anpassad gymnasieskola.  

Ni söker till den skolform som är aktuell för ert barn. Om ni är osäkra kring detta hänvisar vi till barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, eller till den mottagning där barnet gjort sin utredning. För att kunna ansöka till anpassad grundskola måste ert barn vara mottaget i den anpassade grundskolan. Ni behöver då bifoga ett beslut från er hemkommun om mottagande i den anpassade grundskolan till er ansökan.   

Läs mer om mottagande i anpassad grundskola på Skolverkets hemsida: 

Mottagande i anpassade grundskolan - Skolverket 

 

 

Har ni fritidshem och hur ansöker jag om placering där?  

Våra resursskolor (grundskolor och anpassade grundskolor) har fritidshem. Mer information om plats ges vid mottagande.   

 

 

 Har ni korttidstillsyn enligt LSS?  

Följande skolor har korttidstillsyn (fritidsverksamhet)   

Balderskolan: Balder Fritid (korttidstillsyn) - Utvecklingspedagogik (up.se) 

Häggviks Gymnasium: Häggvik Fritid (korttidstillsyn) - Utvecklingspedagogik (up.se) 

Lunaskolan Södra: Luna Fritid Södra - Utvecklingspedagogik (up.se) 

Lunaskolan Bromma: Luna Fritid Bromma (korttidstillsyn) - Utvecklingspedagogik (up.se) 

Svedenskolan Bergshamra: Sveden Fritid - Utvecklingspedagogik (up.se) 

Ni behöver ta kontakt med en LSS-handläggare i er hemkommun för beslut om korttidstillsyn.   

 

 

Hur fungerar skolskjuts?   

Majoriteten av våra elever åker skolskjuts till och från skolan. Skolskjuts ansöker ni om hos er hemkommun.  

 

 

Vi är inte nöjda med det beslut vi fått från er, kan vi överklaga det?   

Det går inte att överklaga ett beslut på en ansökan till resursskolan.   

 

 

Publicerad: 2024-06-19

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close