Hoppa till innehållet

Pedagogik

Grupp med elever samlade på skolgården

Lära för livet, utvecklas individuellt, bli nyfiken och stimulerad med aktivitet under dagen.

Lunaskolan Bromma utgår från varje elevs individuella styrkor, färdigheter och stödbehov. Vi arbetar aktivt med att hitta balansen mellan anpassning och utmaning för varje enskild elev. Alla elever har rätt till undervisning som präglas av lust och skapar nyfikenhet och motivation.

Tydliggörande pedagogik
Lunaskolans undervisning är TEACCH-inspirerad, vi jobbar med tydliggörande pedagogik. Det innebär att undervisningen ska ha hög verklighetsanknytning, där teoretiska ämnen sätts in i ett förståeligt sammanhang. Vi strävar efter att konkretisera abstrakt innehåll genom att variera teori med praktiska uppgifter. Visuella stöd, scheman, tidshjälpmedel, ritprat, nedbrutna uppgifter och begreppslappar är några exempel på anpassningar i undervisningen. Anpassningarna syftar till att utveckla elevernas självständighet och att de på sikt ska veta vad de är i behov av för stöd för att hantera situationer de stöter på, både i och utanför skolan.

I arbetet med elever strävar vi efter att skapa en vardag som är förutsägbar. Det innebär att vi ger eleverna svar på följande frågor:

  • Var ska jag vara?
  • Vem ska jag vara med?
  • Vad ska jag göra?
  • Hur ska jag göra?
  • När?
  • Hur länge?
  • Varför ska jag göra detta?

Undervisning som utgår från individen
Undervisningen är individanpassad. Det innebär att alla elever får det stöd de är i behov av. Vi utgår från varje individs förutsättningar för att skapa möjligheter för eleverna att utvecklas efter egen förmåga. Vi tror på att uppmuntra elever till att finna en inre motivation till skolarbete. En viktig del av det är att i undervisningen utgå från elevernas vardag. All undervisning har ett syfte som kommuniceras tydligt till eleverna, anpassat efter varje individ. Vi jobbar med kontinuerlig återkoppling till eleverna för att de ska få förståelse för och insikt i sin egen utveckling, både kunskapsmässigt och personligt.

Trivsel och trygghet
Lunaskolan Bromma ska vara en trivsam skola där eleverna känner glädje, trygghet, studiero och inspiration. Lokalerna är personligt inredda för att skapa en miljö som bidrar till ökad studiemotivation och trivsel. Alla elever ska känna sig trygga med skolans medarbetare. Vi arbetar för att eleverna ska uppleva tillvaron som meningsfull, begriplig och hanterbar. Eleverna ska känna sig delaktiga och känna trygghet i vad som ska hända under skoldagen.

Lunaskolan Bromma har små undervisningsgrupper om 4-8 elever, som är indelade utifrån elevernas kunskapsnivå, inlärningstakt och samarbetsförmåga. Undervisningen följer den nationella läroplanen för grundskolan (Lgr22) samt anpassad grundskola (Lgra22).

 

Publicerad: 2024-01-12

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close