Hoppa till innehållet

Frågor & svar

Här finns vanliga frågor om Balderskolan och resursskolan

Varför väljer föräldrar Balderskolan?
Generellt sett väljer man en skola inom Utvecklingspedagogik för att de håller hög kvalitet och insatserna utformas efter varje elevs behov och förutsättningar. Ofta har man också hört andra föräldrar och elever prata gott om verksamheten.

 

Vilka är fördelarna med att gå på Balderskolan?
Vi erbjuder en skola med medarbetare som har mycket stort engagemang och kunskaper om elevernas svårigheter, vi har små undervisningsgrupper och hög personaltäthet.

 

Får vem som helst gå på Balderskolan?
Nej, skolan vänder sig enbart till elever i behov av särskilt stöd som antingen är mottagna i den anpassade grundskolan/gymnasieskolan eller elever som är i behov av en resursskola.

 

Vad är en resursskola?   

En resursskola är en skola som begränsar sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd. Elever i resursskolan följer samma läroplan som den ordinarie skolan men har i regel små elevgrupper och hög personaltäthet samt anpassade lärmiljöer.   

Mer finns att läsa i följande länk: Resursskolor - Skolverket  

 

Vilken elevgrupp riktar sig Utvecklingspedagogiks resursskolor till?  

Utvecklingspedagogiks resursskolor är för elever som har en fastställd diagnos inom autism. Elevens stödbehov ska vara av så omfattande karaktär att den inte kan tillgodogöra sig undervisningen i en ordinarie skolmiljö. Eleven ska även ha ett beslut om åtgärdsprogram (gäller ej anpassad grundskola).   

Elever kan även ha fler tilläggsdiagnoser, men våra resursskolor är främst inriktade för att möta elever med stödbehov inom autism.   

Klasstorlekarna vid våra resursskolor är i huvudsak 6–10 elever och elever som antas till våra skolor ska kunna delta i undervisning i grupper om den storleken.  

Rektor tillsammans med skolans antagningsteam ansvarar för att bedöma om en elev är i behov av sådant särskilt stöd som resursskolan erbjuder. På Utvecklingspedagogik är det rektor som sedan har det delegerade ansvaret att fatta beslut om en elev tillhör elevgruppen som våra skolor riktar sig till.

 

Vilken skolform ska vi söka till – resursskola eller anpassad grundskola (tidigare grundsärskolan)?   

Sommaren 2023 bytte särskolan namn till anpassad grundskola respektive anpassad gymnasieskola.  

Ni söker till den skolform som är aktuell för ert barn. Om ni är osäkra kring detta hänvisar vi till barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, eller till den mottagning där barnet gjort sin utredning. För att kunna ansöka till anpassad grundskola måste ert barn vara mottaget i den anpassade grundskolan. Ni behöver då bifoga ett beslut från er hemkommun om mottagande i den anpassade grundskolan till er ansökan.   

Läs mer om mottagande i anpassad grundskola på Skolverkets hemsida: 

Mottagande i anpassade grundskolan - Skolverket  

 

Hur söker man till Balderskolan?
Information om hur man söker finns under rubriken ”Ansökan” högst upp på sidan.

Vilken information/dokument behöver vi skicka in i samband med en ansökan till era resursskolor (grundskola/anpassad grundskola)?   

 • Neuropsykiatrisk utredning som styrker diagnos inom autism (gäller ansökan till resursskola) 
 • Aktuell utredning av elevens behov av särskilt stöd (pedagogisk utredning)
 • Aktuellt beslut om åtgärdsprogram (gäller ej sökande till Anpassad grundskola)  
 • Betyg alternativt omdömen (beroende på årskurs) 
 • Beslut om mottagande till Anpassad grundskola (gäller ej sökande till grundresursskola) 
 • Eventuell annan dokumentation som styrker ert barns behov av stöd 

 

Hur vet vi om ansökan har kommit fram till er?   

När du ansöker till resursskolan eller den anpassade grundskolan skickar vi en bekräftelse på att er ansökan har inkommit och registrerats. Bekräftelsen kommer till den mejl som ni angett i ansökan. Om ni inte mottagit mejl med en bekräftelse från oss inom tre veckor från att ni skickade in ansökan, ber vi att ni kontaktar oss på mejl: ansokan@up.se  

Om er ansökan är ofullständig kommer vi att kontakta er för möjlighet till komplettering.  

 

Hur görs ett eventuellt urval till era resursskolor vid fler sökanden än antalet platser (grundskola)?  

Det första steget när vi tar emot en ansökan är att säkerställa att eleven tillhör elevgruppen som våra resursskolor riktar sig till, vilket innebär:   

 • Eleven har en fastställd diagnos inom autism 
 • Elevens stödbehov ska vara av så omfattande karaktär att den inte kan tillgodogöra sig undervisningen i en ordinarie skolmiljö 
 • Eleven har ett aktuellt beslut om åtgärdsprogram (gäller ej sökande till anpassad grundskola) 
 • Klasstorlekarna vid våra resursskolor är i huvudsak 6–10 elever och elever som antas till våra skolor ska kunna delta i undervisning i grupper om den storleken. 

Om det därefter inte finns plats för alla sökande till en viss resursskola ska ett urval göras. De elever som bedöms ha störst behov av det särskilda stöd som resursskolan erbjuder ska prioriteras.   

Det är rektor tillsammans med skolans antagningsteam som bedömer inkomna ansökningar. Antagningsteamen vid våra skolor består av specialpedagoger/lärare, psykologer och skolledningar med autismspecifik kompetens.   

Vid bedömningen av vilken elev som har störst behov av det särskilda stöd som resursskolan erbjuder för att eleven ska kunna uppfylla de betygskriterier eller kriterier för bedömning av kunskaper som minst ska uppfyllas eller för att eleven ska undvika svårigheter i sin skolsituation görs en samlad bedömning där bland andra följande faktorer beaktas:  

 • Hur stora behov av anpassningar som en elev har på grund av sin/sina funktionsnedsättning/funktionsnedsättningar 
 • Hur stor del av sin skolgång som en elev har missat i praktiken 
 • Hur stora svårigheter en elev har i sin skolgång i övrigt 
 • Elevgruppens sammansättning i berörd årskurs och klass 

Dessa faktorer beaktar vi utifrån resursskolans specialisering för elever med stora stödbehov utifrån en autismdiagnos samt utifrån resursskolans lediga platser. Det är centralt att få till en fungerande elevgrupp för att lärmiljön ska bli ändamålsenlig. Ansvaret även för denna bedömning ligger hos rektor vid respektive skola. På Utvecklingspedagogik är det rektor som sedan har det delegerade ansvaret att fatta beslut om vilken/vilka elev/er som har störst behov av det särskilda stöd som resursskolan erbjuder. 

 

Kan man komma på besök till skolan om man är intresserad?
Ja, men ring till rektor för att boka in en tid. 

 

Får jag fotografera på mitt besök?
Nej, det är inte tillåtet.

 

Har ni fritidsverksamhet?
Ja, vi erbjuder fritidshem. I anslutning till Balderskolan finns också Balder Fritid som är en korttidstillsyn för elever från 12 år och uppåt. Balder Fritid är en LSS-insats.

 

Arbetar samma medarbetare både på Balderskolan och Balder Fritid?
Många medarbetare arbetar både i skolan och på fritidsverksamheten. Fritidsgrupperna är genomtänkta både vad gäller ungdomar och medarbetare. Våra medarbetare följer med ungdomarna såväl i skolan som i fritidsverksamheten för att skapa kontinuitet och trygghet.

 

Publicerad: 2024-01-17

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close