Hoppa till innehållet

Frågor och svar

Här har vi sammanställt några frågor med svar. 

 

Vi uppdaterar kontinuerligt frågor och svar för att möta upp eventuellt tillkomna frågor. Har du frågor att ställa, var vänlig mejla dem till resursskolagrund@up.se

 

FRÅGOR & SVAR  

  1. Varför tvingas Utvecklingspedagogik avveckla resursskolornas grundskoleverksamheter?

SVAR: Kommuners underfinansiering av elevers möjlighet till resursskola har pågått sedan 2019 och kvarstår.  

Kommuners införande av strukturbidrag har inte kompenserat för den kraftiga minskningen som skett av tilläggsbeloppsnivåerna. Den totala ersättningen når inte längre upp till den nödvändiga finansieringen. 

Tilläggsbeloppet är något som skolan söker utifrån bedömning av elevens omfattande behov av särskilt stöd eller skolans extraordinära åtgärder, som krävs i syfte att möta elevens stödbehov. 

Som en konsekvens av Stockholms Stad förändrade sätt att bedöma våra ansökningar har 7 av 10 ansökningar om det s.k. tilläggsbeloppet avslagits för nya elever under läsåret 20/21 och vi ser inte att den utvecklingen har förändrats till detta läsår. 

Vi påverkas i mycket hög grad av Stockholms Stads agerande i frågan då flertalet av våra elever kommer från staden. 

Detta gör att vi nu tvingas gå ut med beskedet att det inte längre finns möjlighet för oss attbedriva våra resursskolor för grundskoleeleverna. Något vi djupt beklagar.  

  1. Hur och när kom ni fram till detta beslut? 

SVAR: Som huvudman har vi aktivt arbetat med problematiken kring den eskalerande underfinansieringen sedan ett antal år tillbaka. Trots flertalet professioners omfattande arbete med att lyfta elevgruppens behov av anpassad skolmiljö ser vi inte att politiken möjliggör de nödvändiga ekonomiska förutsättningarna som krävs.  

Vi har heller inte fått några besked eller signaler om att Stockholms stad eller andra kommuner kommer att reglera den rådande underfinansieringen. De signaler vi får till oss pekar tydligt i riktningen att inga ändrade bedömningar avseende tilläggsbelopp kommer att ske där 7 av 10 ansökningar numera leder till avslag. Under samma lagstiftning som vi har nu, fanns fram till 2019 en samsyn i bedömning av stödbehoven mellan skolprofessionen och kommunen som möjliggjorde nödvändig finansiering. 

Av den anledningenhar styrelsen nyligen fattat beslutet om att våra resursskolor (grundskolor), med tillhörande korttidstillsyn,i Stockholms stadintelängrekan fortsättaverkaefter läsåret 2021/2022.Detsamma gällergrundskolanvid Svedenskolan Bergshamrai Solna, som successivt kommer att fasas ut med börjanav läsåret 2022/2023.   

Vi fortsätterdriva dessa skolor läsåret ut, trots underfinansiering, utifrån den stora påverkan det här beslutet får för elever, vårdnadshavareochmedarbetare.  

 

  1. Vilkaskolor berörs och på vilket sätt?

SVAR: Beslutet omfattar grundskoledelen vid Lunaskolan Södra och vid LunaskolanBromma som upphör sina verksamheter efter vårterminen 2022. Beslutet omfattar även grundskoleverksamheten på Svedenskolan Bergshamra som fasas ut allt eftersom nuvarande grundskoleeleverna går klart årskurs 9. Likaså omfattas även korttidstillsynsverksamheterna vid Lunaskolan Södra och Lunaskolan Bromma av beslutet. 

 Elever mottagna i grundsärskolan vid Lunaskolan Bromma kommer att erbjudas skolplacering vid Svedenskolan Bergshamra till läsåret 2022/2023.  

Våra övriga verksamheter inom både skola och omsorg är inte berörda av detta beslut. 
 

  1. Vad händer med eleverna på de berörda skolorna?

SVAR: Av hänsyn till våra medarbetare, elever och deras vårdnadshavare fortsätter vi att driva verksamheterna vid Lunaskolan Bromma och Lunaskolan Södra under vårterminen 2022, det vill säga läsåret ut, trots nuvarande underfinansiering.   

Samtliga eleverhar en hemskola som de är knutna till i den kommun där de är folkbokförda. Vårdnadshavare kommer behöva vända sig dit för ny skolplacering. 

Elever mottagna i grundsärskolan vid Lunaskolan Bromma kommer att erbjudas skolplacering vid Svedenskolan Bergshamra till läsåret 2022/2023. 

Vi kommerstödja våra vårdnadshavare i överlämning av den information som ny skola behöveroch bidra till en så bra överlämning som möjligt.   

  1. Vad krävs för att ni ska ändra beslutet och fortsätta verksamheterna?

 SVAR: Kommer, i närtid,besked som möjliggören långsiktignödvändigfinansieringutifrån elevgruppens behov av anpassad skolmiljö,kommer vi att återkalla varslet och får därmed möjligheten att fortsätta med verksamheterna.  

Elevens möjlighet till resursskola kan dock inte stå på spel inför varje läsår. 

Vi har vid upprepade tillfällen försökt skapa dialog och förståelse för vår underfinansiering utan att få några signaler om att det finns en lösning i sikte.Vifortsätter intensivt med påverkansarbetet under november och framåt.Vi behöver dock bli fler som skapar förståelse för vilka konsekvenserdetta beslut får för elever, vårdnadshavare och för samhället i stort.  

  1. Hur många elever berörs av avvecklingen?  

 VidLunaskolanBromma går det idag 95 elever.  

VidLunaskolanSödra går det idag 87 elever.  

I kö har vi ca 1500 elever till våra resursskolor som även de berörs. 

  1. För vilka gäller varslet och varför sker det nu?

Ett varsel om uppsägningar till Arbetsförmedlingen är planerat att läggas den 1 december. Varslet berör medarbetare från Lunaskolan Bromma och Lunaskolan Södra där verksamheterna upphör. Den arbetsrättsliga processen fortgår därefter tillsammans med parterna i facklig central samverkan. 

Vi kommer nogsamt och omsorgsfullt följa arbetsrättsliga regler och ge så goda förutsättningar i omställningsarbetet som möjligt. 

  1. Finns det inte ett behov av resursskolor i Stockholmsområdet?

 Behovet är mycket stort, oavsett huvudman. Till våra resursskolor (grundskola) står idag ca 1500 elever i kö. Lunaskolan Bromma och Lunaskolan Södra har majoriteten av sina elever från Stockholms stad, vilket gör oss starkt beroende av stadens agerande om finansiering.  

  1. Hur påverkar detta era andra verksamheter?

SVAR: Vi ser att vi bidrar till välfungerande verksamheter för elever och brukare med funktionsnedsättning, något som vi verkat för sedan 1994. Detta vi vill fortsätta göra.  

Just nu är resursskolan hotad, som anpassad skolmiljö för elevgruppen inom NPF. Våra andra verksamheter inom skola och omsorg (enligt LSS) kommer att fortsätta verka och vi kommer att arbeta för ett utvecklande av dessa.  

Det nuvarande beslutet berör resursskolan (grundskolan). Elever mottagna i grundsärskolan vid Lunaskolan Bromma kommer att erbjudas skolplacering vid Svedenskolan Bergshamra från läsåret 2022/2023. 

  1. Vad mer gör ni för att nå ut med informationen?

 Utöver information till samtliga berörda är vi även aktiva i våra egna kanaler. Vi har och kommer fortsätta att skicka ut pressmeddelanden till en bred grupp av olika media. 

Vi uppdaterar kontinuerligt frågor och svar för att möta upp eventuellt tillkomna frågor. Har du frågor att ställa, var vänlig mejla dem till resursskolagrund@up.se 

 

Publicerad: 2021-11-25

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close