Hoppa till innehållet

Välkomna till ett nytt läsår!

Bilden visar streckgubbar i form av barn med pratbubbla över sig med texten: Politikerna äger besluten som kommer avgöra om välfungerande och anpassade skolverksamheter kan få fortsätta verka för de elever som har de största stödbehoven.

Information till samtliga vårdnadshavare med barn på någon av Utvecklingspedagogiks resursskolor (grundskola)

Välkomna till ett nytt läsår!


Vi hoppas att ni har haft en skön sommar och att läsårsstarten fungerat väl för era barn.

Innan sommaren lovade vi att återkomma till er och med detta brev vill vi uppdatera er kring situationen och framtiden för resursskolan.

Då merparten av våra elever kommer från Stockholms stad är just Stockholms stads bedömningar och beslut starkt vägledande för resursskolans framtid. Samtidigt vet vi att de flesta andra kommuner följer stadens agerande i sin egen syn på tilläggsbeloppshanteringen för elevgruppen.

Situationen för resursskolan

Under förra läsåret har vi löpande informerat om det mycket bekymmersamma läge som resursskolan befinner sig i.

Stockholms stad beslutade den 17 juni om ett höjt strukturbidrag, vilket var ett välkommet steg i rätt riktning för att erkänna elevgruppens behov av stöd och vikten av den specialpedagogiska organisationsstruktur som krävs för att möta elevernas omfattande behov av stöd.

Vår bedömning av läget för resursskolan då, och nu, är att detta inte är tillräckligt och vi meddelade då att vårt intagningsstopp kvarstår.

Vi har således inte tagit emot några nya elever till våra resursskolor till detta läsår, vilket vi beklagar. Detta trots ett mycket stort behov av specialiserad och stödinriktad skolverksamhet som många elever är i behov av.

För att möjliggöra den nödvändiga totala ersättningen/bidraget för det specialpedagogiska stödet som eleverna är i behov av införde staden även nya rutiner och ny hantering av tilläggsbeloppsansökningar.

Vad händer nu?

Respektive skola arbetar nu intensivt med att skicka in nya ansökningar i stadens förnyade mall. I detta arbete deltar hela skolans elevhälsoteam. Förutom själva ansökan skickar skolorna återigen in pedagogiska utredningar, åtgärdsprogram, närvaro, betyg och eventuell anpassad studiegång samt andra utredningar som visar barnets behov av sin nuvarande skolgång. Skolornas elevhälsoteam kan i detta arbete återigen behöva kontakta er kring viss dokumentation. Vi strävar efter att vi ska vara klara med detta arbete under september månad.

Det är först när vi/våra skolor kommer få svar från Stockholms stad på våra ansökningar som vi kan utvärdera om stadens politiker lever upp till löftet från den 24 mars om att elevernas
möjlighet till resursskola ska finnas kvar framöver. Då kommer vi att få klarhet i om
skolprofessionens bedömningar av elevers stödbehov och stödåtgärder godkänns av staden eller om politiken och tjänstemännen gör en annan bedömning av elevernas behov av stöd.

Till dess kommer vi inte påbörja något elevintag till våra resursskolor.

Avslutningsvis några punkter som vi skickade med i vårt brev den 4 juni

• Ju tidigare insats, desto större är chansen att lyckas i skolan och livet. Resursskolorna och
deras medarbetare är avgörande för att ge varje elev förutsättningar för skolgång och
framtid.

• Trots att förhandsbeskedet från staden saknar nödvändigt innehåll, vill vi fortsätta tro på
att politiken håller fast vid sitt löfte (24 mars) om att elevernas möjlighet till resursskola
ska finnas kvar framöver.

• Under tiden säkerställer vi att de elever som vi har hos oss idag, får fortsatt det stöd som
de behöver för att lyckas med sin skolgång. Detta trots stor underfinansiering över tid av
våra resursskolor.

• Politikerna äger besluten som möjliggör rätten till varje elevs rätt till utbildning och till
rätt stöd.

• Politikerna äger besluten som kommer avgöra om välfungerande och anpassade
skolverksamheter kan få fortsätta verka för de elever som har de största stödbehoven.

Avslutningsvis vill vi även tacka för såväl stöd som det arbete som ni vårdnadshavare har lagt ner under förra läsåret, i denna viktiga fråga. Ett arbete som kommer att behöva fortsätta. I det
arbetet är vår föräldraförening mycket viktig. Se bifogat brev från dem!

Victoria Kåberg, tf rektor Lunaskolan Bromma
Helena Sandén, rektor Lunaskolan Södra
Gun Zettersten Lind, rektor Svedenskolan Bergshamra
Lena Schmidt, tf skolchef resursskolor
Kerstin Jakobsson Hallén, vd Utvecklingspedagogik
Niklas Ahlström, arbetande styrelsordf, Utvecklingspedagogik

Publicerad: 2021-08-27

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close