Hoppa till innehållet

Riktlinjer för när man ska stanna hemma från skolan/omsorgsverksamheten samt information om riskgrupper.

Till vårdnadshavare och närstående till förskolebarn, elev eller brukare inom Utvecklingspedagogiks verksamheter

Uppdaterad 20 april 2020

Har förskolebarn/elev/brukare symtom, även mycket lindriga, som kan tyda på en luftvägsinfektion så ska hen inte komma till skolan eller omsorgsverk-samheten! Exempel på symtom är snuva, hosta, halsont och/eller feber, oförklarlig muskel- eller ledvärk. Förskolebarnet/eleven/brukaren ska då stanna hemma.

Förskolebarnet/eleven/brukaren ska stanna hemma så länge hen känner sig sjuk eller har minsta symtom. Förskolebarnet/eleven/brukaren ska också ha varit helt symtomfri i två hela dagar innan man är välkommen tillbaka till förskolan/ skolan/omsorgsverksamheten.

Symtomfri betyder att man inte känt minsta besvär och även helt avstått från läkemedel till exempel Alvedon, Ipren, Bafucin, nässprayer eller liknande under dessa två dagar.

Om förskolebarn/elev/brukare insjuknar under dagen ska hen kunna gå hem skyndsamt. Du som förälder/närstående behöver därför ha beredskap för att skyndsamt kunna hämta ditt barn/ungdom om symtom uppstår under dagtid.

Vi vädjar även till elevers/brukares hem att om det finns sjukdom i närmaste familj/hushåll låta elev/brukare vara hemma utifrån vår målgrupps svårigheter att känna in, tolka, och ge uttryck för lindriga symtom på tidigt stadium.

Vi har alla ett samhällsansvar att inte sprida smitta vidare. Var snäll och ta detta ansvar på allvar!

Riskgrupper Corona/Covid-19
En granskning av den information som finns tillgänglig i första hand på Folkhälsomyndighetens och 1177:s webbplatser visar på följande:
Eftersom Coronaviruset är nytt vet vi inte tillräckligt om vilka grupper som är extra utsatta för svår infektion av det nya viruset, och i vilken utsträckning dessa personer är utsatta.

Att tillhöra det man idag kallar ”Riskgrupp” betyder inte att man har lättare att smittas utav Coronaviruset utan att sjukdomen Covid-19 riskerar att ge svårare symtom.

Genomgång av tillgängliga studier har visat att hög ålder är den främsta riskfaktorn kopplad till Covid-19. Rapporter från Italien talar för att äldre personer är den mest utsatta gruppen. Personer med hög ålder i kombination med underliggande sjukdomar, såsom högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdom, lungsjukdom, eller diabetes är något överrepresenterade bland de svåra fallen.

Däremot finns personer med astma, allergi eller njursjukdom inte med som riskgrupper i de studier som finns tillgängliga. Det är oklart i vilken utsträckning dessa grupper har studerats och därmed är det svårt att helt utesluta att de inte har ökad risk.
Om man har sjukdom som generellt innebär ökad risk vid infektioner, till exempel nedsatt immunförsvar, rekommenderas man rådgöra med sin behandlande läkare vid frågor gällande risker kopplade till sjukdomen covid-19.

Sammanfattningsvis kan man säga att hög ålder och nedsatt immunförsvar är de två stora riskgrupperna för att drabbas av svårare form utav Covid-19 och att personer med diabetes, lungsjukdom eller hjärt-kärlsjukdom bör rådfråga sin läkare om man känner oro.

Weronica Lombardi
Medicinsk ledningsansvarig skolsköterska
Utvecklingspedagogik Sverige AB

Publicerad: 2020-04-27

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close