Hoppa till innehållet

Läs vår övergripande riktlinje här

Riktlinjer gällande Coronaviruset

Uppdaterad 201127

 

Riktlinjerna gäller samtliga förskolebarn, elever, brukare och medarbetare i våra verksamheter.

För dig som inom 6 månader haft ett positivt Covid-test, det vill säga att du genom provtagning konstaterats vara sjuk i Covid-19, eller har konstaterade antikroppar mot Covid-19 via test som uppfyllt Folkhälsomyndighetens rekommendationer finns information längre ner.

Om någon i våra verksamheter insjuknar i symtom som skulle kunna vara en Covid-19 infektion är det av största vikt att man inte kommer till våra verksamheter eller rör sig i samhället, detta för att minska risken för smittspridning.

Symtom är exempelvis
  - Hosta
  - Feber
  - Andningsbesvär
  - Snuva
  - Nästäppa
  - Halsont
  - Huvudvärk
  - Illamående
  - Muskel- och ledvärk


Om dina symtom har en tydlig orsak som du känner igen sedan tidigare, till exempel Allergi eller migrän, och de inte på något vis kan antas bero på insjuknande i covid-19, så kan du komma till verksamheten efter att du tagit allergi- eller migränmedicin och denna givit effekt.

Om symtomen inte går över efter ett dygn, gå in på webbplatsen 1177.se för att läsa Region Stockholms aktuella rekommendation gällande covid-19-test. Vi uppmuntrar att våra medarbetare, brukare och elever följer dessa rekommendationer i möjligaste mån. I väntan på ditt provsvar ska du stanna hemma från förskola, skola, omsorgsverksamhet och arbete och undvika nära kontakt med andra, även om dina symtom lindras eller går över.

Om man har en konstaterad covid-19-infektion ska man stanna hemma i minst sju dygn efter det att man har insjuknat. Man ska även ha varit feberfri och mått bra i minst två dygn. Man kan dock fortsatt ha lätt hosta eller snuva och bortfall av lukt- och smaksinne, men om man mår bra för övrigt och det gått minst sju dagar sedan man insjuknade kan man gå tillbaka till förskolan, skolan, omsorgsverksamheten eller arbetet. Covid-19 är en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen och man är därför skyldig att följa förhållningsregler för att förhindra smittspridning.

Om man har varit sjuk men testat negativt för covid-19 ska man stanna hemma så länge man är sjuk. Man ska tydligt känna sig bättre innan man går tillbaka till förskola, skola, omsorgsverksamheten eller arbetet, men det behöver inte ha gått minst sju dagar sedan man insjuknade. För elever i förskola/skola gäller även UP´s generella riktlinjer "Råd vid sjukdom" där elever skall vara feberfria i två dagar utan febernedsättande läkemedel innan man går tillbaka till förskolan/skolan.

Om man som symtomfri provtagits och fått ett positivt provsvar för covid-19 ska man stanna hemma i minst sju dagar efter provtagningstillfället. Skulle man utveckla symtom efter provtagningen ska man räkna från den dagen man blev sjuk och följa rekommendationerna ovan.

Om du, som barn eller vuxen, får mycket lindriga symtom som är snabbt övergående, till exempel lätt snuva eller lätt halsont men redan nästa dag känner dig helt bra, så behöver du inte ta ett test för covid-19. Däremot skall du vara hemma från förskola, skola och omsorgsverksamhet i två dygn utan symtom för att vara riktigt säker på att du inte blir sjuk. Därefter kan du gå tillbaka till förskolan, skolan och andra aktiviteter. För våra medarbetare sker återgång i samråd med närmsta chef.

Om du av någon anledning inte har testats för covid-19 trots att du haft symtom några dagar, och som inte kan förklaras av någon annan känd orsak, kan du gå tillbaka till arbetet, förskolan, skolan eller annan aktivitet 7 dygn efter att du fick symtom om du mått bra och varit feberfri i minst 2 dygn. Det gäller också om du har kvarvarande lindriga symtom som lätt hosta och snuva eller lukt- och smakbortfall.
(Källa: Folkhälsomyndigheten 201125)

Samtliga punkter ovan gäller förutsatt att man i övrigt är frisk och inte har nedsatt immunförsvar på grund av läkemedelsbehandling eller sjukdom som påverkar immunförsvaret. I dessa fall sker bedömning i samråd med behandlande läkare.

Symtomfri betyder att man inte känt minsta lilla besvär och även helt avstått från läkemedel t ex Alvedon, Ipren, Bafucin, nässprayer eller liknande under dessa två dagar. Har man allergi eller migrän och misstänker att symtomen kan bero på detta så ska man medicinera sin allergi/migrän och märka en effekt av medicinen innan man återkommer till verksamheten.

Du som varit sjuk i Covid-19 eller påvisat antikroppar mot Covid-19 i test godkänt av Folkhälsomyndigheten, för dig gäller följande:

Generellt så bör man inte ta nytt Covid-test inom 6 mån från det konstaterade Covid-sjukdomstillfället. Läkare avgör om och när nytt Covid-prov bör tas.

En person som haft Covid och blir sjuk i liknande symtom under kommande 6 månader från positivt provsvar skall stanna hemma i 2 dagar efter symtomfrihet. Man behöver alltså inte vara hemma längre oavsett om det gått 7 dagar eller mindre från insjuknandet. Har det gått mer än 6 månader sedan personen hade ett positivt Covid provsvar så omfattas man av samma regler som den som aldrig varit sjuk i Covid, dvs 2 dagars symtomfrihet samt minst 7 dagar från att första symtom visade sig.

Har du antikroppar mot Covid gäller tiden 6 månader från sjukdom, dvs tidigare än man fick provsvaret för antikroppar.

(Källa: Folkhälsomyndigheten samt Smittskydd Stockholm 201125)

Utifrån elever/brukares eventuella svårigheter att känna in, tolka, och ge uttryck för lindriga symtom på tidigt stadium, ska verksamhetens rektor/chef kontaktas för individuell lösning om det finns sjukdom eller symtom på sjukdom (covid-19) i närmaste familj/hushåll.

Kontakta även verksamhetens rektor/chef om oro finns på grund av exempelvis medicinskt nedsatt immunförsvar.

Om förskolebarn/elev/brukare insjuknar under dagen ska hen kunna gå hem. Förälder/närstående behöver därför ha beredskap för att skyndsamt kunna hämta sitt barn/ungdom om symtom uppstår under dagtid.

I våra verksamheter har vi rutiner för att minska smittspridning och upprätthållande av en god hygien.

Vi har alla ett samhällsansvar att inte sprida smitta vidare. Var snäll och ta detta ansvar på allvar!

Vi följer uppdateringar och information från Folkhälsomyndigheten, Skolverket och Smittskydd Stockholm, med vilka vi även har ett samarbete med om behov skulle uppstå. Rektor/chef eller ledning rekommenderas inte att ta några egna beslut som avviker från dessa riktlinjer utan att samråda med skol-/omsorgschef.

Denna riktlinje uppdateras kontinuerligt då den är upprättad utifrån en dagsaktuell information baserad på Folkhälsomyndighetens och Skolverkets rekommendationer. Vårdguiden 1177 ger medicinska råd vid sjukdom, 11313 svarar på allmänna frågor. Information finns även på folkhalsomyndigheten.se

Publicerad: 2020-11-27

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close